Opvoeding en gezin

Toegang specialistische jeugdhulp

Heeft u of uw kind ondersteuning nodig op het gebied van opgroeien en opvoeden, dan kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Jeugdhulp is in principe voor jeugdigen tot 18 jaar. Als de hulp doorlopend is en niet onder een ander wet valt, kan deze tot maximaal het 23e levensjaar worden verlengd.

Contactgegevens

Telefoon: 038 3370030 (24 uur per dag, 7 dagen per week)

E-mail: cjg@kampen.nl

Met uw hulpvraag naar het CJG

Nadat u zich met uw hulpvraag heeft gemeld, is de eerste stap een gesprek met een hulpverlener van het CJG.

In dit gesprek gaat de hulpverlener samen met u op zoek naar een passende oplossing voor de situatie van u en uw kind. In overleg met u wordt er vervolgens een gezinsplan gemaakt, waarin staat welke ondersteuning wordt ingezet.

Als u het prettig vindt, mag u iemand meenemen naar dit gesprek die u vertrouwt om u te ondersteunen.

Verwijzing door een arts of instelling

Een jeugdarts, huisarts, kinderarts of gezinsvoogdij-instelling kan uw kind ook doorverwijzen voor jeugdhulp. Ook hier wordt in overleg met u bekeken welke ondersteuning nodig is.

U kunt rechtstreeks bij een aanbieder van jeugdhulp terecht. Deze organisatie moet dan wel een contract hebben met de gemeente.

Is er, op basis van uw hulpvraag, zorg nodig van een aanbieder zonder contract, dan kunt u contact opnemen met het CJG. Mogelijk kunt u deze zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Vormen van jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld:

  • advies bij opvoedproblemen
  • begeleiding thuis aan gezinnen
  • pleegzorg
  • hulp bij psychische problemen en gedragsproblemen
  • wonen of logeren in een jeugdinstelling
  • hulp voor jeugdigen met een beperking

Voor een overzicht van alle vormen van jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is, kunt u kijken op Rijksoverheid.nl. Wilt u weten wat voor hulp er mogelijk is in uw situatie, neem dan contact op met het CJG.

Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet

In sommige gevallen valt de zorg voor jeugd met een beperking niet onder de Jeugdwet maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Een jeugdige komt mogelijk in aanmerking voor een Wlz-indicatie als hij of zij blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft.

Verpleging voor jeugdigen valt niet onder de Jeugdwet maar onder de Zorgverzekeringswet. Verpleging kan ook onderdeel zijn van Wlz-zorg.

Bij jeugdigen met een ernstige ziekte of zware beperkingen kan het onduidelijk zijn of de hulp valt onder de Jeugdwet, Wlz of de Zorgverzekeringswet. Weet u niet welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag voor aan het Meldpunt Juiste Loket.

Jeugdwet en jeugdhulpplicht

In de Jeugdwet staat dat de gemeente verplicht is om u en uw kind te helpen. Dit heet de jeugdhulpplicht. Op basis van uw hulpvraag zal de gemeente samen met u bepalen of, en zo ja, welke hulp nodig is. De gemeente zoekt passende hulp voor u uit bij gecontracteerde organisaties voor jeugd-en opvoedhulp en ziet erop toe dat eventuele zorg ook wordt geleverd.

De gemeente moet ervoor zorgen dat er in de gemeente een toereikend aanbod van jeugdhulp beschikbaar is. Het CJG verzorgt namens de gemeente de lokale toegang tot jeugdhulp.

Cliƫntondersteuning

Een onafhankelijke cliƫntondersteuner kan u helpen bij het regelen en aanvragen van jeugdhulp. U kunt rechtstreeks contact opnemen met MEE IJsseloevers via 088 633 0 633 of via info@meeijsseloevers.nl. U hoeft zich niet eerst te melden bij de gemeente of het CJG.